ĐẢNG UỶ THAN HÒN GAI: KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI CHÍNH ĐẢNG CỦA 05 CHI BỘ TRỰC THUỘC NĂM 2023Ngày 25 tháng 03 năm 2024, Lúc 08:55

Thực hiện quyết định số 384-QĐ/UBKT ngày 20/2/2024 về kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng của các chi bộ trực thuộc năm 2023, từ ngày 13-:-15/3/2024, Uỷ Ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Than Hòn Gai-TKV đã tiến hành kiểm tra 05 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Công ty.

 

 

 

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận các kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng, đặc biệt trong công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng, đồng thời, chỉ ra các điểm còn tồn tại để chi bộ khắc phục, sửa chữa. Công tác kiểm tra, giám sát được UBKT Đảng uỷ Công ty tiến hành theo đúng tiến độ của chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng uỷ Công ty đã được ban hành.

 

 
                                                                                                                    Thực hiện Bùi Ngọc Khang