ĐẢNG UỶ CÔNG TY THAN HÒN GAI-TKV TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT PHỐI HỢP NĂM 2023, TRIỂN KHAI KÝ KẾ HOẠCH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2024 VỚI ĐẢNG UỶ CÁC XÃ/PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀNNgày 24 tháng 01 năm 2024, Lúc 16:11

Ngày 19/01/2024, Đảng uỷ Công ty Than Hòn Gai-TKV tổ chức hội nghị sơ kết phối hợp năm 2023, triển khai ký kế hoạch phối hợp công tác năm 2024 với Đảng uỷ các xã/phường trên địa bàn, có 16 Đảng uỷ xã/phường thuộc tp Hạ Long và tp Cẩm Phả tham gia ký kết.

 

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn-Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty đã thay mặt cấp uỷ trình bày báo cáo sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, trong đó khẳng định, việc hoàn thành các nhiệm chính trị của Đảng bộ Công ty có sự đóng góp không nhỏ trong việc phối hợp công tác với các phường trên địa bàn.

 

 
 
 Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 213-QĐ/TW, Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 09/5/2019 Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 28/4/2021 của Đảng uỷ TKV, Chỉ thị số 132-CT/ĐU ngày 05/12/2023 của Đảng uỷ TKV … đã được Đảng uỷ Công ty và các xã/phường phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc và thường xuyên và đạt được kết quả tốt đẹp, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các Đảng bộ.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn-Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Công ty đã cùng các đồng chí Bí thư/Phó Bí thư các Đảng uỷ xã/phường ký kế hoạch phối hợp công tác năm 2024 để tiếp tục triển khai, đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, chỉ đạo của Tỉnh Quảng Ninh và Đảng uỷ TKV.